ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PCC.bg


Внимателно прочетете тези условия, преди да ползвате този сайт. Ако ползвате този сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ПиСиСи" ЕООД (наричан по-долу pcc.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн PCC.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ПиСиСи" ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците PCC.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Условия за използване на Сайта на PCC.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че PCC.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Ако в следствие използването на този Сайт или материали от него се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, то Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. PCC.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


Задължения на потребителя при поръчка

Предвид ползването на Сайта на PCC.bg, Потребителят се съгласява: - да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма; - да внася при нужда промени в данните си - с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, PCC.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. PCC.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

Закупуване на стока и/или услуга, представена в PCC.bg

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от PCC.bg. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта, потребителят влиза в договорни отношения с PCC.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при потвърждаването й следвайки инструкциите в Сайта; PCC.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, PCC.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. PCC.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на PCC.bg Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, PCC.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на PCC.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани по-горе от настоящите общи условия.

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на contact@pcc.bg или на адрес: гр.Габрово, бул. "Априлов" 10, на вниманието на „ПИСИСИ” ЕООД , за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на contact@pcc.bg  или на адрес: гр.Габрово, бул. "Априлов" 10, на вниманието на “ПИСИСИ” ЕООД, според следните цели:

• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;

• преобразуването на данните в анонимни;

Купувачът се съгласява и разрешава на PCC.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ПИСИСИ” ЕООД („PCC.bg ”) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Клиентите си. Нашата рамка за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, и др.)

Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които PCC.bg ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за PCC.bg. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на PCC.bg, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги (напр. софтуери, електронни компоненти, периферия, аксесоари и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от ”ПИСИСИ” ЕООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които PCC.bg събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

· Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

· Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

· Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

· Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

· Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

· Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 

· Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство

· Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

· Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

· PCC.bg обработва различни видове лични данни, които се предоставят от потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви продукти и услуги, както и информация за извършени плащания и други.

· PCC.bg обработва следните категории лични данни за своите потребители:
    •основни данни; 
    •данни, които се предоставят при регистрация и поръчка ; 
    •данни за поръчките;
    •данни за плащанията; 
    •данни за комуникация с потребителите.

· PCC.bg събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод поръчки и изпълнението тяхното изпълнение.

ЛИЧНИ ДАННИ

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за поръчките; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Лични данни за деца.

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

Основни данни

· Имена; 

· Телефонен номер;

· Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен);

· Е-mail;

Данни за поръчката

Това са данни за марката, модела, артикулен номер, размер, цвят и други, на поръчания от потребителя продукт.

Данни за поръчките


•Дата на генериране на поръчката;
•Дата на регистрация;
•Номер на поръчката и дата на генериране;
•Адрес на електронна поща;
•Предоставени телефонни номера;
•Поръчани продукти – вид, марка, модел, артикулен номер, размер и др.;

Данни за плащанията

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с поръчки, сключени с „ПИСИСИ” ЕООД.

Такива данни са:
   • Дата на плащане;
   • Размер на платената сума;
   • Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта);
   • Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

Данни за комуникацията с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между PCC.bg, респективно оторизираните за това служители и неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продуктите и услуги или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на „ПИСИСИ” ЕООД.

Такива данни са:

   •Данни за Потребителя(вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
   •Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
   •Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);
   •Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);
   •Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.
   •Финансова информация (банкова сметка и други); 
   •Запис на глас - обаждания, направени към контактния център на „ПИСИСИ” ЕООД.

 Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

   • Събиране; 
   • Записване;
   • Съхранение;
   • Преглеждане;
   • Проверка;
   • Промяна;
   • Извличане;
   • Разкриване; 
   • Ограничаване;
   • Изтриване;
   • Унищожаване и др.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, PCC.bg има право да обработва всяка информация. PCC.bg има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко–продажба с PCC.bg е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за регистрация), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, PCC.bg няма да може да сключи договор.

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

· Транспортни/куриерски фирми, с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

· Лица, които по възлагане на „ПИСИСИ” ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 

· Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 

· Лица, на които „ПИСИСИ” ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „ПИСИСИ" ЕООД обработват личните Ви данни от името на PCC.bg;

·  Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

PCC.bg съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за PCC.bg след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако: 
• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

· Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие. 

· Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок. 

PCC.bg полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за PCC.bg. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за PCC.bg. Наша основна цел е потребителите да се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на PCC.bg. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики PCC.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите PCC.bg използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Тази Политика за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на PCC.bg, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

PCC.bg ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като:

• публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на www.pcc.bg

• изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни;

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на www.pcc.bg .

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PCC.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА PCC.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.